root canal treatment and tooth damaged repair

دندان شامل تاج و ريشه مي باشد. ريشه دندان در داخل استخوان آلوئل (استخوان فك) قرار دارد و تاج دندان در محيط دهان قابل مشاهده است. معمولاً طول ريشه حدود 2 برابر طول تاج مي‌باشد؛ در دهان هر فرد دندانهاي مختلفي وجود دارد. دندانها از نظر فرم و شكل با هم تفاوت دارند كه بسته به نوع آنها ممكن است داراي يك،دو يا سه ريشه باشند. در داخل هر ريشه حداقل يك مجرا وجود دارد كه به آن Root canalمي‌گويند.

بالا